Nakano Royal – 9.5.13

 
Nakano Royal Ryu & Ken Tournament from September 5th courtesy of supersf2turbo, featuring:
 
Senbon (Ryu), PECO (O.Ken), Gucchi (Ryu), Zukki (O.Ryu), Kita (Ryu), Nakajima (Ryu), Hidaka Koharu (Ken), Gunna (Ryu), Sasori (Ken), Ikari no Mayumura (O.Ryu), Seo (Ryu)