Ko-Hatsu Solo 3vs3 Tournament – 10.26.13

Ko-Hatsu Solo 3vs3 Tournament from 10.26.13 featuring:
 
Otochun, Edo, Aniken, Jerome, Kikai, Gura, JK, Kusumondo, KKY, Taka, Super Strong, Ebi
 

Video:
 

 

Bracket:
 

Posted in |