Nakano Royal – 12.5.13 Zangief Only Tournament

 
Nakano Royal Zangief Only Tournament from 12.5.13 featuring:
 
Kita, Suzuki, Kawasim, Mayumura, Koedo, Nakamura, Kurahashi, Toukon, Senbon, Nagashima, PECO, Taki, Seo, Ono Akira, Atomiwwa Boy, Nakano Guile, Tojo, Cellophane, Goro, Atomic Boy