Nakano Royal Final Cup – 12.8.13

 
supersf2turbo has uploaded videos (10 parts) from the Nakano Royal Final Cup (farewell tournament) held on 12.8.13:
 
[A Block] Zega (Honda x2), Cross (Fei x2), Munari (Sagat x2), Chabozu (Sagat x2), Shogatsu (Honda, O.Honda), Taira (Sagat, Dictator)
 
[B Block] Tetsujin (Dictator, Ryu), Kotaka Shoten (Guile x2), Milky (Dictator x2), Kita (Ryu, Chun), Shonan (Ryu x2)
 
[C Block] Taki (Blanka, Dhalsim), Wani!K (Honda, Zangief), Tonegawa (Ken, Cammy), Komoda (DJ, Blanka), Zukki (O.Ryu x2), Takekawa (Ryu)
 
[D Block] Senbon (Dictator, Hawk), Tojo (Chun, O.Chun), Cellotape (Zangief x2), Toukon (Honda, Chun), AFO (Boxer, Blanka)
 
[E Block] Kurahashi (Ryu x2), Nia (Honda x2), Shiro (Ryu x2), Numa (Boxer, DJ), Hanashi (Fei x2)
 
[F Block] YURI (Fei, Chun), Kusa (Chun, Honda), KKY (Dhalsim, Blanka), Seo (Ryu, Chun), Cellophane (Zangief x2) *only one match recorded
 
[G Block] Nakamura (Cammy x2), Gucchi (Boxer, Ryu), Mayumura (O.Ryu x2), Kikai (Guile x2), Shu (DJ, Ken)