Ko-Hatsu Solo 3vs3 Tournament – 12.22.13

Ko-Hatsu Solo 3vs3 Tournament from 12.22.13 featuring:
 
Otochun, Kumosundo (Shogatsu), Kikai, Murasaki Vega and more.
 

Video:
 

Posted in , |