Kawachieiwa Enpara East vs West – 9.13.15

Kawachieiwa Enpara East vs West from September 13th, 2015 uploaded by Super Street Fighter II Turbo featuring:

1P: Aniken (Ken), Edo (Chun), Wani!K (Honda), Matsu Blanka (Blanka), J (Boxer), colors (Ken), Shigaken (Ken), Gunze (Zangief), KKY (Dhalsim), Otochun (Chun)

2P: Hanabi (Zangief), Wada (Sagat), ToneP (Dhalsim), Matsuken (Ken), Teppei (Guile), Noguchan (Ryu), Degeshu (Ryu), Batayan (Guile), Murasaki (Dictator), Fujimon (DJ)