Kawachieiwa Enpara – 1.17.16

Kawachieiwa Enpara Ranking Battle from January 17th, 2016 uploaded by Shogatsu
(re-upload to youtube by supersf2turbo) featuring malure, Batayan, Edo, Gunze, Otochun, Nan, Tsumura, Shigaken, Mori, Matsuken, Haru, KKY, Kazu, Utamaru, Kuraba, Hayashida Aisuke, Main, Murasaki, Hanabi, Prime, Wani!K, Kawa, Teppei, Fujimon, Matsuo, Suma Zangi, JK, KENTA-KOBE