Gamespot Versus – 7.29.14

The latest GameSpot Versus East vs West battle from July 29th courtesy of supersf2turbo. This week features Raoul, Araki, Niket, Risty, Mushoku, Gucchi, Atsu, Chi, Taro, MOR, EcoDJ, Tone P, Nakamura, Suzuka, Jimmy, Kusa, Kasei Tsutsumi Tarou, Kato, Tera-san, Hide, Tomoza, Aze, Choshu, PECO, Noguchi, Munari, VIPER, Kawasim, Kita, Souzou, Hustler, Nemo, Shu, Muteki, YuuVega, M.B, Hanashi, Kurahashi, Grygla, and Koemon!

Posted in |