Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Announcements
Canada
Europe
Japan
Miscellaneous
News
Online
Uncategorized
USA

Category: Gamespot Versus

Gamespot Versus April 25, 2017

Footage from Gamespot Versus that took place on April 25th, 2017 courtesy of Super Street Fighter II Turbo.

Gamespot Versus 1.24.17

Footage from Gamespot Versus that took place on January 24th, courtesy of Super Street Fighter II Turbo.

This week features:

1P: Numacchi, Giu, Mamanashiken, Jajanken, Hatenko, Wata, Tako-sama, Matsui, Kaneko, Jimmy, Tensai Chinpanji, Kato, ZangiF, Hide, Mu, Gucchi, Kondo, Takechi, Nakamu, Kawasim, Yuuvega, Kurahashi

2P: Minarai, MasterP, Fukuyama, XSPR, Risty, Hitoshi Matsumoto, Shal, Yakirori, Tonkatsu, Miya, Shonan, Tomoza, Palestina, Te, Aoba, Grygla, Shu, Choshu, Hustler, Abebin, Seo, Mattsun

Gamespot Versus 7.3.16

Footage from Gamespot Versus that took place on July 3rd, courtesy of Super Street Fighter II Turbo.

This week features:

1P: Palestina, Pixiv no mugen, Masayan, Naoki, ToneP, Shu, Neri, Miya, Grygla, Mu, Iroha, Yuzuru, Kusa, Kawasim, PECO, Hide

2P: Nia, Mattsun, Suzuki, Takechi

Gamespot Versus 7.5.16

Here is this week’s Gamespot Versus East vs West team battle from July 5th, courtesy of Super Street Fighter II Turbo.

Rules: Two teams are chosen beforehand as well as player order. The first two players from each team battle each other and the winner stays on to fight the next player from the other team. Once a team has run out of players they lose the event. The remaining players on the winning team face each other in an exhibition at the end of the event.

This week features:

1P: SORA, Harukiyo, Arataso, Nakanofu, Wata, P.C, Tako-sama, Risty, Grygla, Kabuki-kun, Tonkatsu, Suzuki, Te, Azefai, Tomoza, Tsunoppi, Abebin, Hide, Nikaiten, tomo, Yakitori, Tencho, Kawasim
2P: Liu, Yonmi, N Chun, Roshia Rikuren Shozoku, Hitoshi Matsumoto, XSPR, EcoDJ, Shal, Munari, Sumida, Blue Red Oku Dake, Nemo, Neri, Palestina, Shinonii, Gucchi, Choshu, Hide yori hidye shi, VIPER, Hustler, Mattsun, Hanashi, YuuVega

Gamespot Versus 6.28.16

Here is this week’s Gamespot Versus East vs West team battle from June 28th, courtesy of Super Street Fighter II Turbo.

Rules: Two teams are chosen beforehand as well as player order. The first two players from each team battle each other and the winner stays on to fight the next player from the other team. Once a team has run out of players they lose the event. The remaining players on the winning team face each other in an exhibition at the end of the event.

This week features:

1P: Pimekko, N Oah, Miki, Senbon, Ushio, XSPR, Abebin, Shinonii, Kaneko, Miya, Miharu, Nikaiten, Su, Tonkatsu, Fukuyama, Teppe, Blue Red Oku Dake, Hide, Takechi, Tsunoppi, Choshu, Tomoza, Kawasim, Mattsun, Koemon, Kawamata

2P: Harukiyo, MGN, Wata, Hitoshi Matsumoto, Tako-sama, Danboru, Shu, EcoDJ, MOR, Te, Chi, Jimmy, Tera-san, Gucchi, Nemo, Azefai, Hidye, Kotetsu, Akabla, Kurahashi, Yakitori, YuuVega, AFO

Gamespot Versus 6.21.16

Here is this week’s Gamespot Versus East vs West team battle from June 21st, courtesy of Super Street Fighter II Turbo.

Rules: Two teams are chosen beforehand as well as player order. The first two players from each team battle each other and the winner stays on to fight the next player from the other team. Once a team has run out of players they lose the event. The remaining players on the winning team face each other in an exhibition at the end of the event.

This week features:

1P: Miki, Ushio, N Chun, Nakanofu, Risty, Shinonii, Tako-sama, Iinuma, Sada, EcoDJ, Tonkatsu, Kaneko, Nia, Koedo, Tsunoppi, Hide, Tencho, Hustler, Choshu, Urabide, Kawasim, YuuVega

2P: nicofromtokyo, Wata, MGN, Karaagemaru, Nikaiten, Sara30, Hitoshi Matsumoto, XSPR, Yafumin, Shal, Aoba, Shonan, Te, Cross, Gucchi, Hidye, Tomoza, Azefai, Mattsun, Koemon, Sasori, Noguchi

Gamespot Versus 6.14.16

Here is this week’s Gamespot Versus East vs West team battle from June 14th, courtesy of Super Street Fighter II Turbo.

Rules: Two teams are chosen beforehand as well as player order. The first two players from each team battle each other and the winner stays on to fight the next player from the other team. Once a team has run out of players they lose the event. The remaining players on the winning team face each other in an exhibition at the end of the event.

This week features:

1P: Miki, Sada, Moro, Hitoshi Matsumoto, Tako-sama, Shal, Miharu, Munari, Koedo, Kato, Grygla, Jimmy, EcoDJ, Tomoza, Hanashi, Tencho, Toukon, Abebin, Mattsun, Nikaiten, Yakitori, Kotaka Shoten, Kawamata

2P: Taiyan, Nakanofu, Risty, Karaagemaru, XSPR, KOTOChun, Yafumin, Chika, Neri, Shonan, Piroshi, Te, Palestina, Hide, Tera-san, Nemo, Choshu, Nia, Seo, Hustler, Kikai, Koemon, YuuVega, Kawasim

Gamespot Versus 6.7.16

Here is this week’s Gamespot Versus East vs West team battle from June 7th, courtesy of Super Street Fighter II Turbo.

Rules: Two teams are chosen beforehand as well as player order. The first two players from each team battle each other and the winner stays on to fight the next player from the other team. Once a team has run out of players they lose the event. The remaining players on the winning team face each other in an exhibition at the end of the event.

This week features:

1P: Natsuki Subaru, Taiyan, Yafumin, Palestina, XSPR, Miki, Karaagemaru, Risty, Kabuki-kun, N Chun, Cross, Su, Hitoshi Matsumoto, Te, Ususu, Shonan, Tako-sama, Shu, Tomoza, Kato, Hide, Aze, Hustler, Shal, EcoDJ, Miya, Choshu, Fujimi Blanka, Gucchi, PECO, Grygla, Neri, Kawasim

2P: Kota, YuuVega, Mattsun, Seo, Kikai, Akabla, Nikaiten, Jimmy, Yakitori, Kotaka Shoten

Gamespot Versus 5.31.16

Here is this week’s Gamespot Versus East vs West team battle from May 31st, courtesy of Super Street Fighter II Turbo.

Rules: Two teams are chosen beforehand as well as player order. The first two players from each team battle each other and the winner stays on to fight the next player from the other team. Once a team has run out of players they lose the event. The remaining players on the winning team face each other in an exhibition at the end of the event.

This week features:

1P: Yamamoto, N Chun, nicofromtokyo, Koedo, Miharu, Miki, Karaagemaru, Risty, Aoki Saikoro, Shonen Nanja, Kazumatan, Takechi, Choshu, Nia, Gucchi, Kurahashi, Mattsun, Tsunoppi, YuuVega

2P: Hitoshi Matsumoto, Tako-sama, Raoul, Suma Zangi, Te, Palestina, Miya, Chika, Fukuyama, Grygla, Shal, Haru KING, Nemo, Hide, Tomoza, Seo, Kawasim, M.B★, Opemai

Gamespot Versus 5.24.16

Here is this week’s Gamespot Versus East vs West team battle from May 24th, courtesy of Super Street Fighter II Turbo.

Rules: Two teams are chosen beforehand as well as player order. The first two players from each team battle each other and the winner stays on to fight the next player from the other team. Once a team has run out of players they lose the event. The remaining players on the winning team face each other in an exhibition at the end of the event.

This week features:

1P: Bear, N Oah, Koedo, XSPR, Tako-sama, Miharu, Cannibal, Kato, Shal, Tominaga, Te, Tera-san, Hide, Nia, Gucchi, Nemo, Neri, Mattsun, Kawasim, Takechi, Hustler, Tencho, Kotaka Shoten, YuuVega

2P: Uminchi, Miki, Karaagemaru, Hitoshi Matsumoto, Aoba, Ushio, Fukuyama, Risty, EcoDJ, Su, Chika, Munari, Grygla, Aze, Palestina, Choshu, Urakeni, Susugi, Kikai, PECO, Tomoza, Kurahashi, Seo, Akabla

Scroll to Top