Gamespot Versus – 8.5.14

The latest GameSpot Versus East vs West battle from August 5th courtesy of supersf2turbo. This week features Cannibal, Kenshiro, Rusk, ZEGA, Mushoku, Suzuka, atu, Nemo, MOR, Risty, Kasei Tsusmi Tarou, Miharu, Tensai Chinpanji, Piroshi, EcoDJ, Hide, Taro, Tone P, Shonen Ninja, Kato, Nikaiten, Grygla, Efuro Legends, Nakamura, Tera-san, Seo, Tomoza, Choshu, YURI, Munari, PECO, Yakitori, Hustler, Kurahashi, Gucchi, VIPER, Kotaka Shoten, Kawamata, YuuVega, Souzou, and Muteki!