Gamespot Versus – 8.26.14

The latest GameSpot Versus East vs West battle from August 26th courtesy of supersf2turbo. This week features Cannibal, EcoDJ, Koemon, Jimmy, Gojo Ichiken, Risty, Kasei Tsutsumi Tarou, Taki, ToneP, Grygla, Taki, Seion, Shonen Ninja, A, Nikaiten, Nemo, Hide, yuu, Suzuki, Shu, Tera-san, Nia, Hanashi, Koedo, Gucchi, Hanashi, YURI, Tomoza, Nakamura, Kawasim, VIPER, M.B, Souzou, PECO, Choshu, Hustler, AFO, Yakitori, Kurahashi, Kawamata, YuuVega, Kotaka Shoten, Sasori, and Muteki!