Ko-Hatsu Solo 3vs3 Tournament – 9.28.14

Results from last night’s Ko-Hatsu Tournament.

9 Entries

1) Otochun
2) Gunze
3) Batayan / Tsumura