Gamespot Versus – 5.12.15

The latest Gamespot Versus East vs West team battle from May 12th, courtesy of supersf2turbo. This week features Suzuki, Hustler, Tera-san, Noguchi, Tencho, Toukon, TMF, Kawasim, Mattsun, Tomoza, Takechi, Choshu, VIPER, Hanashi, Kikai, PECO, Yakitori, Kawamata, Kurahashi, YuuVega, Hakase, Kotaka Shoten and more!