Gamespot Versus – 8.23.15

Xgamerz has uploaded footage from the Gamespot Versus stream from this past Sunday. Players include: yogaboy, ISIMORN, Tachikawa, Nishikawaguchi Dhalsim, Moro, okinaki, Miharu, Piroshi, Gui, KG, ToneP, Gucchi, Koedo, Aze, Hide, pixiv No Mugen, Hide, Shuu, Mu, damdai, Aotsun, tomo, Souzou, Kawasim, Choshu, Kikai, VIPER, Hanashi, Yuuzuru, Komoda, Koemon, Hakase, Sensei, yaya, Tomoza and more!