Gamespot Versus – 8.25.15

The latest Gamespot Versus East vs West team battle from August 25th, courtesy of Super Street Fighter II Turbo. This week features MR.BOB, ISIMORN, damdai, Palestina, Aotsun, Taichou, Snowman, XSPR, Koedo, Toukon, Grygla, Kawasim, Nia, Tomoza, Suzuki, Gucchi, VIPER, Kikai, Seo, Kondo, Takechi, Choshu, Jai  (Gian), Nakamu, Kotaka Shoten, Sasori, Hanashi, AFO, Kurahashi, Yakitori, Noguchi, YuuVega and more!