Gamespot Versus – 10.6.15

The latest Gamespot Versus East vs West team battle from October 6th, courtesy of Super Street Fighter II Turbo. This week features:

1P: Miki, Moro, Te, Chika, Su, XSPR, Hatenko, Shinomaru, Fukuyama, Chi, Suma Zangi, Piroshi, Tako-sama, EcoDJ, Souzou, Tera-san, Yoshio, Gucchi, Suzusim, Choshu, Tomoza, PECO, M.B★, Sashishi, Nikaiten, Yakitori, Sasori, Kotakashoten

2P: Seion, Bear, Tanpa Tamezo, Joji, Risty, Katsuragi Neri, Nemo, Cross, Aoba, Koedo, Munari, Grygla, Suzuki, Hide, Hustler, Tanaka, Koemon, Nakamu, Takechi, Seo, babynine, Hanashi, Fujimon, AFO, Kawasim, Numa, Kawamata, Noguchi