Gamespot Versus – 12.29.15

The latest Gamespot Versus East vs West team battle from December 29th, courtesy of Super Street Fighter II Turbo. This week features:

1P: Minmin, YS, Ususu, Akuma Chojin, Kiyomo, Naeba, Garyu, Dorian, Genshijin Aii, Kenshiro, Wakki, Kawashima, Shal, Kawamura, Nobu, Iinuma, Tetsu, Cannibal, Tensai Chinpanji, Gura, Hide, Kasei Tsutsumi Tarou, Fuyushogun, Same!K, Fujinuma, Nahashi, Hanayama, Kawasim, Noguchi, Koemon, AFO, Abeabe, M.B★, Kawamata, Fujimon, Kiseichu (Shogatsu)

2P: Miki, Nishi Dhal, Yama, Gucchi, nicofromtokyo, Risty, Atomic Boy, Happy End, Te, Amatsume Sensei, Miya, Stomach Momio, Su, Mu, Aoba, Kusa, Suzuka, Grygla, Munari, Palestina, PECO, Jimmy, Koedo, Tera-san, Shu, Yoshio, tomo, VIPER, Seo, Tomoza, yaya, Souzou, Kotaka Shoten, Yakitori, Numa, Muteki

Posted in |