Gamespot Versus – 01.12.16

The latest Gamespot Versus East vs West team battle from January 12th, courtesy of Super Street Fighter II Turbo. This week features:

1P:  Seion, Higuchi, nicofromtokyo, Hitoshi Matsumoto, Tanpa Tamezo, Tako-sama, Te, Shal, MOR, Aoba, Munari, Tera-san, Hide, Jimmy, Seo, Tomoza, Gucchi, Takechi, Kawasim, Nakamu, YuuVega

2P: Miya, Numacchi, Suzutsumu, Tanpa Temezo, Moro, Tsukuda JOE, Kondo, Chabozu, Fukuyama, Palestina, Risty, Grygla, Nemo, Cross, Kusa, Kikai, Suzuka, Choshu, Kotaka Shoten, Nikaiten, Kawamata