Gamespot Versus 1.24.17

Footage from Gamespot Versus that took place on January 24th, courtesy of Super Street Fighter II Turbo.

This week features:

1P: Numacchi, Giu, Mamanashiken, Jajanken, Hatenko, Wata, Tako-sama, Matsui, Kaneko, Jimmy, Tensai Chinpanji, Kato, ZangiF, Hide, Mu, Gucchi, Kondo, Takechi, Nakamu, Kawasim, Yuuvega, Kurahashi

2P: Minarai, MasterP, Fukuyama, XSPR, Risty, Hitoshi Matsumoto, Shal, Yakirori, Tonkatsu, Miya, Shonan, Tomoza, Palestina, Te, Aoba, Grygla, Shu, Choshu, Hustler, Abebin, Seo, Mattsun