Gamespot Versus April 25, 2017

Footage from Gamespot Versus that took place on April 25th, 2017 courtesy of Super Street Fighter II Turbo.

This week features:

1P: Kina, Neko, Seion, Minarai, Hitoshi Matsumoto, CK, Fukuyama, Risty, MOR, Sayonara Enperuto, EcoDJ, Matsui, Shal, ToneP, Nia, Te, Aze, Choshu, Abebin, Damdai, Hapiba, Hide, Tencho, Kikai, Yakitori

2P: Jan, Une, Makiri, Nero, Karaagemaru, Tonkatsu, Tako-sama, XSPR, Kusa, Suma Zangi, Shonan, Grygla, Tadokoro, Miya, Nogyo, Nakano Royal, Jimmy, Gucchi, Hanashi, Tomoza, PECO, Koemon, Seo, Nakamu, Mattsun

Posted in |