Category: Gamespot Versus

Gamespot Versus – 11.18.14

The latest GameSpot Versus East vs West battle from November 18th courtesy of supersf2turbo.  Appearing all the way from Canada is Lucky Jim.  This week also features:

1P: TR Shiki, Bear, Cannibal, MOR, Jimmy, Tonegawa, Kato, Tera-san, Suzuka, Munari, Hide, Tome, VIPER, Tomoza, Choshu, M.B

2P: Fukuyama, Gucchi, Lucky Jim, Onucho, Shonen Ninja, ZEGA, Risty, EcoDJ, Hustler, Pikku, Koedo, Nikaiten, Suzuki, Souzou, Aze, Kawasim

Gamespot Versus – 11.11.14

The latest GameSpot Versus East vs West battle from November 11th courtesy of supersf2turbo. This week features:

1P: Araki, Risty, Shusaku, Moro, Koedo, Tonkatsu, Su, ZEGA, Onucho, Jimmy, Grygla, Hide, Tera-san, Kikai, VIPER, Choshu, Nikaiten, Sasori, YuuVega

2P: Fukuyama, Uotani, Aze, Bear, Shonen Ninja, Nemo, Munari, Suzuki, EcoDJ, Nakamura, Hustler, Tomoza, PECO, yuu, M.B, Kawasim, Kotaka Shoten, Hanashi, Kurahashi

Gamespot Versus – 9.30.14

The latest GameSpot Versus East vs West battle from September 30th courtesy of supersf2turbo. This week features:

1P: Moro, Fukuyama, ZEGA, Gucchi, Souzou, Jimmy, Hide, Tera-san, Shino Honda, Nemo, Hanashi, VIPER, Kawasim, YURI, Toukon, Fujinuma, Tome, tomo, YuuVega

2P: YOSUKE, Shusaku, Risty, Aze, Grygla, Shonen Ninja, Seo, Munari, T.Hawkfield, EcoDJ, Koedo, Hustler, Choshu, Shu, Kotaka Shoten, Nakamura, Atomic Boy, Yakitori, Aotsun, AFO

Gamespot Versus – 9.23.14

The latest GameSpot Versus East vs West battle from September 23rd courtesy of supersf2turbo. This week features Ito, Bear, Moro, Risty, Fukuyama, Miharu, Numa, Gucchi, Nemo, Koedo, Sashishi, Shal, Hirokawa, Grygla, Hide, Aotsun, Dai, Souzou, Shonen Ninja, Aze, Nakamura, Tera-san, Kusa, Suzuki, yaya, Hustler, Kikai, Seo, Choshu, tomo, Abebin, Yakitori, Hanashi, Kawamata, Tomoza, Kawasim, PECO, VIPER, Koemon, Nikaiten, M.B, Kotaka Shoten, AFO and Kurahashi!

Gamespot Versus – 9.16.14

The latest GameSpot Versus East vs West battle from September 16th courtesy of supersf2turbo. This week features Ishiishi, Bear, Asagaya, Spiritmad, Fukuyama, Risty, Gojo Ichiken, Zagi, Nemo, EcoDJ, Cross, MOR, Jimmy, Koedo, Miharu, Grygla, Shonen Ninja, Hide, Toukon, PECO, Tera-san, Nakamura, Souzou, Kawasim, Yakitori, Nikaiten, Tome, Choshu, Kurahashi, Kotaka Shoten, Tomoza, Gucchi, VIPER, Nakamu and Muteki!

Gamespot Versus – 9.9.14

The latest GameSpot Versus East vs West battle from September 9th courtesy of supersf2turbo. This week features Seion, Shinomaru, Moro, Spiritmad, Risty, Tera-san, ShinoHonda, Miharu, AFO, T. Hawkfield, Zagi, Numa, Gucchi, VIPER, Tominaga, Kusa, Jimmy, Tonegawa, Grygla, Souzou, Noguchi, Nikaiten, Taka, EcoDJ, Aze, Nemo, Koedo, Hanashi, Mu, Choshu, Munari, Tomoza, Hustler, Koemon, Suzuki, Seo, PECO, Kawasim, Kurahashi, Yakitori, Nakamu and YuuVega!

Gamespot Versus – 9.2.14

The latest GameSpot Versus East vs West battle from September 2nd courtesy of supersf2turbo. This week features Moro, Tera-san, T. Hawkfield, Aze, Grygla, Shusaku, Hide, Koedo, Risty, Jimmy, Munari, Shonen Ninja, AFO, Mu, Kikai, Choshu, Gucchi, Suzuki, Kudo, Seo, Tomoza, VIPER, PECO, Hustler, Kawasim, Koemon, Kotaka Shoten, and Kurahashi!

Gamespot Versus – 8.26.14

The latest GameSpot Versus East vs West battle from August 26th courtesy of supersf2turbo. This week features Cannibal, EcoDJ, Koemon, Jimmy, Gojo Ichiken, Risty, Kasei Tsutsumi Tarou, Taki, ToneP, Grygla, Taki, Seion, Shonen Ninja, A, Nikaiten, Nemo, Hide, yuu, Suzuki, Shu, Tera-san, Nia, Hanashi, Koedo, Gucchi, Hanashi, YURI, Tomoza, Nakamura, Kawasim, VIPER, M.B, Souzou, PECO, Choshu, Hustler, AFO, Yakitori, Kurahashi, Kawamata, YuuVega, Kotaka Shoten, Sasori, and Muteki!

Gamespot Versus – 8.19.14

The latest GameSpot Versus East vs West battle from August 19th courtesy of supersf2turbo. This week features P.C, Tominaga, Risty, Goro, atu, Tensai Chinpanji, Grygla, Nemo, Kasei Tsutsumi Tarou, ZEGA, MOR, Miharu, Tone P, Hide, Suzuki, Shonen Ninja, VIPER, Koedo, Nia, Tera-san, Gucchi, Kikai, yuu, YuuVega, Tomoza, Hustler, Pony, Noguchi, Koemon, Kurahashi, Kawasim, Choshu, Kotaka Shoten, Yakitori, and Nakamu.

Gamespot Versus – 8.12.14

The latest GameSpot Versus East vs West battle from August 12th courtesy of supersf2turbo. This week features Shusaku, Moja, Shu, Moro, atu, Koedo, Miharu, Su, Nao, Ototo, Shinomaru, Takano Tsume, Hi mushoku, Risty, EcoDJ, Harakiku, Taikosu, Kumanchi, Rusk, Shao, Kasei Tsutsumi Tarou, Grygla, Tome, Seo, Sena, Sumo Dandy Ususu, Inushiba, Wakki, Kawashima, Shal, Kato, Taro, Tera-san, Suzuka, Gura, Yassan, Munari, Nemo, Hide, Noguchi, Jimmy, Kenshiro, VIPER, Hustler, Yuzuru, PECO, Hanashi, Kawasim, Aze, Abeabe, Nikaiten, Tomoza, Koemon, M.B, AFO, Kotaka Shoten, Di Stefano, Nakamu, Sasori, Kikai, Souzou, Muteki and the return of Shiki!